1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org